Kuntavaaliohjelma

HAMINAN SEUDUN VIHREÄT RY KUNTAVAALIOHJELMA 2021
– HAMINA – VIROLAHTI – MIEHIKKÄLÄ

Предвыборные программы на русском языке можно найти ниже.

 

VIHREÄ HAMINA HUOLEHTII ILMASTOSTA, LUONNOSTA JA YMPÄRISTÖSTÄ

 1. HINKU-kunta Haminan on jatkettava julkisten rakennusten energiaremontteja uusiutuvalle energialle ja energiasäästävämmille ratkaisuille.
 2. Maankäytössä ja kaupungin omien metsien hoidossa on huomioitava luonnon monimuotoisuus.
 3. Hiiltä sitovia viljelymenetelmiä tulee edistää kunnan vuokraamilla pelloilla.
 4. Ei kaavoiteta rakentamista uhanalaisten luontotyyppien tai lajiesiintymien päälle.
 5. Kaupungin on varattava riittävät resurssit pyörätieverkoston ja kaupunkirantojen suunnitelmien toteuttamiseen.
 6. Haminassa huolehditaan riittävän laajoista luonnonmukaisista viheralueista kaupungin alueella.
 7. Nuorten ilmastotoiveet on huomioitava kaupungin päätöksenteossa.

VIHREÄ HAMINA TARJOAA JOKAISELLE LAPSELLE JA NUORELLE LAADUKKAAN JA TURVALLISEN KOULUTUKSEN JA KOULUMATKAN

 1. Rasismiin, kiusaamiseen ja syrjintään pitää henkilökunnan puuttua välittömästi. On tunnistettava tahatonkin rakenteellinen rasismi ja purettava se.
 2. Koulun on tarjottava kaikille lapsille mahdollisuus päästä ainakin kerran oppivelvollisuuden aikana tekemään taidetta taidekasvattajan tai ammattitaiteilijan johdolla.
 3. Kaupungin on aktiivisesti edistettävä korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä elinkeinoelämän yhteistyötä Haminassa (kestävä talous, digitalisaatio).
 4. Ammattikoulutuksen laatuun ja valinnanvaraan tulee suunnata niin, että jokaiselle nuorelle löytyy sopiva koulutuspaikka.
 5. Kaupungissa on tehtävä päätös seuraavalla vaalikaudella uuden koulun rakentamisesta Länsi-Haminaan.
 6. On etsittävä uudenlaisia joukkoliikenteen tapoja (kutsuliikenne, minibussit, taksit jne.) erityisesti turvaamaan kampuskuljetukset.

VIHREÄ HAMINA HUOLEHTII HYVINVOINNISTA JA TERVEYDESTÄ

 1. Haminan kaupungin on panostettava lisää työhyvinvointiin, johtamiseen ja uramahdollisuuksiin ollakseen tavoitellumpi työantaja.
 2. Haminan kaupungin on vahvistettava kumppanuutta kylien ja yhdistysten kanssa.
 3. Kaupungin pitää edelleen vahvistaa kuntalaisten ja yhteisöjen osallisuutta ja kehittää osallistavaa budjetointia.
 4. Kaupungin tulee varmistaa haminalaisille tasavertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.
 5. Haminan tulee turvata kuntalaisten mahdollisuudet osallistua taiteeseen ja kulttuuriin.

VIHREÄ HAMINA HOITAA TYÖLLISYYTTÄ JA TALOUTTA

 1. Kaupungin on tuettava nuorten työllistymistä varmistamalla rahoitus esim. Ohjaamolle ja kesätyöseteleille.
 2. Kaupungin on kilpailutettava hankintojaan niin, että myös pienten paikallisten yritysten on mahdollista osallistua niihin.
 3. Kaupungin on kutsuttava pienyrittäjät verkottumaan esimerkiksi luontomatkailun alueella.
 4. Kaupungin on luotava selkeämmät puitteet vapaa-ajan asukkaiden kohtaamiseen ja kuulemiseen.
 5. Haminan kaupungin on otettava käyttöön anonyymi rekrytointiprosessi.
 6. Haminan on mahdollistettava ja houkuteltava alueelleen uutta yritystoimintaa.
 7. Haminan tulee toimia niin, että saamme lisää uusia asukkaita niin Suomesta kuin ulkomailtakin.
 8. Haminan on kehitettävä vetovoimaansa ja houkuttelevuuttaan helppona kaupunkina elää ja tehdä etätöitä.

  VIHREÄT VIROLAHTI JA MIEHIKKÄLÄ HUOLEHTIVAT ILMASTOSTA, LUONNOSTA JA YMPÄRISTÖSTÄ

  1. Kuntien julkisissa rakennuksissa siirrytään energiaa säästäviin ratkaisuihin ja uusiutuvaan energiaan.
  2. Jotta jätteen lajittelu on kaikkien mahdollista toteuttaa, tulee keruupisteitä olla riittävästi.
  3. Ei avata uusia turvetuotantoalueita.
  4. Suositaan jatkuvaa kasvatusta kuntien omistamissa metsissä.
  5. Maataloudessa kunnan vuokraamille pelloilla tehdään tunnetuksi hiiltä sitovia tuotantomuotoja.
  6. Ilmastomuutosta torjutaan kunnissa, joten Virolahti tekee selvityksen liittymisestä HINKU-kuntiin.

  VIHREÄT SIVISTYSKUNNAT VIROLAHTI JA MIEHIKKÄLÄ SATSAAVAT KOULUTUKSEEN

  1. Koulujen saavutettavuus on oltava hyvä kaikille. Julkinen liikenne on saatava toimivaksi Ekamin kampukselle, jotta nuoret voivat asua kotona ja olla perheen tuen piirissä.
  2. Tuetaan lukion säilymiseen tähtäävää kehitystyötä.
  3. Kulttuurille tarvitaan kuntien tukemia tiloja: Esimerkiksi kumppanuustalo yhdistyksille.
  4. Säilytetään kyläkoulut ja pienryhmät. Näissä lapset ja opettajat voivat parhaiten.
  5. Luonto lähelle kouluja antamalla osan koulujen piha-alueesta olla luonnontilaista, ei-rakennettua aluetta.

  VIHREÄT VIROLAHTI JA MIEHIKKÄLÄ HUOLEHTIVAT HYVINVOINNISTA JA TERVEYDESTÄ

  1. Osallistava budjetointi otetaan käyttöön Virolahdella ja Miehikkälässä.
  2. Matalan kynnyksen palveluita kehitetään.
  3. Tehostetaan kuntien edunvalvontaa Kymsoteen päin, etteivät palvelut huonone päätöksenteon siirryttyä kauas asiakkaista.

  VIHREÄT VIROLAHTI JA MIEHIKKÄLÄ HOITAVAT TYÖLLISYYTTÄ JA TALOUTTA

   1. Virolahden ja Miehikkälän kunnissa kehitetään pyörätieverkostoa ja panostetaan esimerkiksi pyörämatkailuun.
   2. Kunnissa edistetään kestävää matkailua, kuten luontomatkailua. Tätä varten tarvitaan mökkejä ja edullisia majoituksia mm. lintubongareille.
   3. Yhteistyön laajentaminen Cursorin kaltaisten toimijoiden avulla.
   4. Suositaan hankinnoissa lähiruokaa ja lähiseudun yrityksiä.
   5. Palvelut pidetään kunnissa uusilla ja joustavilla järjestelyillä.

  ЗЕЛЕНЫЕ ХАМИНА ЗАБОТЯТСЯ О КЛИМАТЕ, ПРИРОДЕ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

  1. HINKU Хамина (сеть по смягчению последствий изменения климата) должен продолжить строительство и ремонт общественных зданий с использованием возобновляемых источников энергии и более энергоэффективных решений.
  2. При землепользовании и управлении собственными лесами город должен учитывать биоразнообразие.
  3. На полях, арендованных у муниципалитета, следует поощрять использование углеродосвязывающих методов выращивания.
  4. Строительство в местах обитания биологических видов или природных мест, находящихся под угрозой исчезновения, не планируется.
  5. Город должен выделить достаточные ресурсы для создания сети велосипедных дорожек и городских пляжей.
  6. В Хамина должны заботиться об увеличении зеленых насаждений на территории города.
  7. Пожелания молодежи в области климата должны учитываться в процессе принятия решений в городе.

  ЗЕЛЕНЫЕ ХАМИНА ХОТЯТ ОБЕСПЕЧИТЬ КАЖДОГО РЕБЕНКА И МОЛОДЕЖЬ КАЧЕСТВЕННЫМ И БЕЗОПАСНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ДОСТАВКОЙ В ШКОЛУ

  1. Расизм, издевательства и дискриминация должны быть немедленно пресечены персоналом. Необходимо своевременно выявлять и ликвидировать даже непреднамеренный расизм.
  2. Школа должна предложить всем детям возможность заниматься искусством во время обязательного обучения под руководством педагога по искусству или профессионального художника.
  3. Город должен активно продвигать сотрудничество между университетами, другими образовательными учреждениями и бизнес-сообществом в Хамина (устойчивая экономика, цифровизация образования).
  4. Качество и выбор профессионального образования должны быть направлены таким образом, чтобы каждый молодой человек был обеспечен подходящим местом для профессионального обучения.
  5. В течение следующего парламентского срока в городе должно быть принято решение о строительстве новой школы в западной части Хамина.
  6. Необходимо привлекать новые виды общественного транспорта (поездка по вызову, микроавтобусы, такси и т.д.), в частности для обеспечения безопасности учащихся.

  ЗЕЛЕНЫЕ ХАМИНА ЗАБОТЯТСЯ О БЛАГОПОЛУЧИИ И ЗДОРОВЬЕ

  1. Город Хамина должен вкладывать больше средств в благополучие, управление и карьерные возможности, с тем чтобы быть более желанным работодателем.
  2. Город Хамина должен укреплять свое партнерство с муниципалитетами и общественными организациями.
  3. Город должен и далее привлекать к участию в управлении и принятию бюджета местных жителей и местные общества.
  4. Город должен обеспечить равные социальные и медицинские услуги для жителей Хамина в сотрудничестве с другими субъектами в этом районе.
  5. Город Хамина должен обеспечить местным жителям возможность участвовать в различных отраслях искусства и культурных мероприятиях.

  ЗЕЛЕНЫЕ ХАМИНА ЗАБОТЯТСЯ О ЗАНЯТОСТИ И ЭКОНОМИКЕ

  1. Город поддерживает трудоустройство молодежи путем обеспечения надлежащего финансирования. Например, путем обеспечения занятости молодежи в летний период.
  2. Город проводит тендеры на закупки таким образом, чтобы в них могли участвовать малые местные предприятия.
  3. Город привлекает к сотрудничеству малых предпринимателей в таких областях, в частности, как природный туризм.
  4. Город должен создать больше возможностей для отдыха местных жителей и гостей города.
  5. Город Хамина должен ввести анонимный процесс приема на работу во избежание дискриминации.
  6. Город Хамина должен привлекать на свою территорию и стимулировать новые виды предпринимательской деятельности.
  7. Город Хамина должен привлекать больше новых жителей, как из других уголков Финляндии, так и из-за рубежа.
  8. Город Хамина должен развиваться, как привлекательный город, в котором легко жить и работать, в том числе и удаленно.

  ЗЕЛЕНЫЕ ВИРОЛАХТИ И МИЕХИККЯЛЯ ЗАБОТЯТСЯ О КЛИМАТЕ, ПРИРОДЕ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

  1. Переход на энергосберегающие технологии и возобновляемые источники энергии в муниципальных общественных зданиях.
  2. С целью увеличения сортировки отходов всеми жителями, должно быть достаточно точек для сбора.
  3. Не осваивать новые территории по производству торфа.
  4. Рекомендуется непрерывное восстановление лесов, находящихся в муниципальной собственности.
  5. Сделать известным об использовании углеродоемких форм производства, на арендуемых у муниципалитета сельскохозяйственных полях.
  6. В целях борьбы муниципалитетов с изменением климата, муниципалитет Виролахти проводит исследование по присоединению к сети HINKU (сеть по смягчению последствий изменения климата).

  ЗЕЛЕНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ВИРОЛАХТИ И МИЕХИККЯЛЯ ВКЛАДЫВАЕТ В ОБРАЗОВАНИЕ

  1. Доступ к школам должен быть хорошим для всех. К кампусу Ekami необходим общественный транспорт, чтобы молодые люди могли жить дома и получать семейную поддержку.
  2. Поддержка работы, направленной на развитие и сохранение старших классов в школе.
  3. Необходимость поддержки муниципалитетами культурного пространства. Например, создание площадей для общественной деятельности.
  4. Сохранение сельских школ с небольшими группами учеников, с целью достижения наилучшего комфорта для детей и учителей.
  5. Территории вблизи школ должны быть частью природного ландшафта и не застраиваться.

  ЗЕЛЕНЫЕ ВИРОЛАХТИ И МИЕХИККЯЛЯ ЗАБОТЯТСЯ О БЛАГОПОЛУЧИИ И ЗДОРОВЬЕ

  1. Составление и распределение бюджета вести при участии Виролахти и Миехиккяля.
  2. Развитие доступных услуг.
  3. Усилить муниципальный контроль за Kymsote, чтобы услуги не ухудшались и были территориально доступны местному населению.

  ЗЕЛЕНЫЕ ВИРОЛАХТИ И МИЕХИККЯЛЯ ЗАБОТЯТСЯ О ЗАНЯТОСТИ И ЭКОНОМИКЕ

  1. В муниципалитетах Виролахти и Миехиккяля развивать сеть велосипедных дорожек и инвестировать в велосипедный туризм.
  2. Развитие в муниципалитетах туристических направлений, в том числе природный туризм. Для этого необходимы коттеджи и доступное размещение, например орнитологам.
  3. Расширение сотрудничества с компанией Cursor.
  4. При закупках отдавать предпочтение местным продуктам питания и производителям.
  5. Поддержка услуг в муниципалитетах за счет новых и гибких механизмов.